Pædagogisk modernisering af Langholt Skole

På Langholt Skole smelter fritidsfaciliteter sammen med undervisningsrum i et varieret og oplevelsesrigt læringslandskab, som favner alle elever.

Fakta

Beliggenhed

Langholt Skole
Øster Hassing Vej 1
9310 Vodskov

År

2019

Anlægssum

3,3 mio kr.

Samarbejdspartnere

Norconsult

Type

Totalrådgivning

Bedre udnyttelse af arealer med fælleslokaler

Skolens indskolingsfløj er moderniseret med henblik på at styrke fællesskabet gennem en bedre udnyttelse af skolens arealer. Læringsmiljøerne etableres omkring faste inventarkerner, som kan inddrages både til skole og DUS (SFO) aktiviteter. I klasselokalerne danner kernerne små grupperum, fordybelsesnicher og opbevaringsplads, mens de på gangarealerne giver plads til individuel fordybelse og gruppearbejde i mindre nicher.

Det nuværende musiklokale opgraderes til også at være et fællesrum med bedre adgangsforhold således at skolen får et samlingssted til andre aktiviteter end musik.

Atmosfæreskabende elementer som understøtter fordybelse

En variation af lyskilder, samt et bevidst arbejde med lyd, billede og farver er med til at styre elevernes adfærd og skabe ro til fordybelse. Pendler som sekundær belysning er overalt med til at sikre at personalet kan variere lokalernes udtryk alt efter behov. I skoletiden tændes der op i ”pejsen” i det pædagogiske køkken, og der suppleres med musik gennem højtalerne i rummet.

”Det hele bliver brugt og fungerer super godt”

Lærer i indskolingen

Transparens

Vinduer og glasdøre omkring kernerne opbryder de tidligere barrierer mellem lokaler og gang for at skabe en samlende fællesflade for både DUS (SFO) og skole. Her finder eleverne plads til fordybelse såvel som til samarbejde og socialt samvær i skole og fritid.

Med glaspartier mellem de forskellige funktioner er det nemt at se om et lokale er ledigt, og således udnytte arealerne bedst muligt.

Fællesskab og hjerterum

Centralt i afdelingen udgør det pædagogiske køkken et fast anker i elevernes hverdag fra tidlig morgen til sen eftermiddag. Krearum, bevægelsesrum og klasselokaler kobler sig til centralrummet og giver gode muligheder for at kunne differentiere undervisningen i afdelingen. Dette centrale fællesrum bruges også aktivt som et undervisningsrum, hvor hele lektioner og undervisningsforløb tager sit afsæt i rummet med en fælles introduktion til en opgave på den store skærm.

”Det centrale pædagogiske køkken opleves som et roligt rum på trods af at rummet også er et gennemgangsrum”

Lærer i indskolingen

Rum som understøtter en projektbaseret didaktik

Der er skabt større læringsarealer ved at trække garderober væk fra gangene til decentrale rum ved samtidig at udnytte skolens velfungerende værkstedsområde til både håndværk og design, billedkunst og natur/teknologi.

I fælleslokalerne i indskolingsfløjen er rummene programmeret så de i højere grad inviterer til ”hands-on”-aktiviteter og understøtter en projektbaseret didaktik. Her skabes transparens mellem værkstederne og materialer gøres synlige og tilgængelige til inspiration for personale og elever.

Bevægelse og læring gennem nudging og leg

Cirkulationsarealerne er udnyttet som bevægelsesrum og er præget med en gulvgrafik som inviterer til læring gennem leg og bevægelse. Tabeller, ord og grafik taler til eleverne og skaber rammen for voksenstyret såvel som uformel leg og læring.

I forbindelse med det fælles læringsareal indrettes et tumlerum/bevægelsesrum til motorisk leg. Samtidig giver rummets hule-karakter og de mange puder også mulighed for at anvende rummet til fordybelse og ophold.

”De visuelle læringsmiljø inspirerer til faglig nysgerrighed og fungerer som et konkret værktøj i undervisningen”

Det zoneinddelte klasserum

Klasserummene på Langholt Skole fremstod tidligere lukkede med traditionelt inventar. Som et led i moderniseringsprocessen er klasserummene blevet forbundet med skolens fællesarealer og indgår som en naturlig del af det samlede fælles læringsareal på skolen. Rummene zoneinddeles og forbindes med glaspartier mod cirkulationsarealer og fællesfunktioner, for at give bedre muligheder for at arbejde mere projektbaseret og på tværs af årgange.

I klasserummet finder man tydelige zoner for formidling, individuel fordybelse, samarbejde og ”hands-on” aktiviteter.