Håndværk & design, Aalborg kommune

Værksteder der bobler af kreativitet, innovation og entreprenørskab

Fakta

Beliggenhed

23 skoler i Aalborg Kommune

År

2015-2018

Samarbejdspartnere

Friis og Moltke (ark.)
Moe (ing.)

Type

Konceptudvikling, Arealoptimering, Brugerinddragelse, Modernisering, Re-design, Design af specialinventar, Indretning og Projektering

NERD står bag re-designet og gentænkningen af en lang række fagmiljøer til Håndværk & Design i Aalborg Kommune.

Gangarealer anvendes som en del af idéværkstedet

Brugerproces og designmanual sikrer sammenhængskraften og implementeringen af de faglige og rumlige visioner.

Sammen med AAK Bygninger, igangsatte NERD en omfattende visions- og brugerproces for at sikre, at de rigtige prioriteringer og valg blev truffet i forbindelse med udarbejdelsen af de nye fysiske rammer til Håndværk og Design i Aalborg Kommune.

Processen som både indeholdt studieture, workshops og udarbejdelse af pilotprojekter, blev samlet og omsat til en designmanual, der beskriver Aalborg Kommunes vision og designkoncept for undervisningslokalerne til faget Håndværk og Design. Formålet var at skabe en ensartet implementering af Aalborg kommunes vision for faget på tværs af kommunes folkeskoler.

Projekterne er udarbejdet i samarbejde med Friis & Moltke og Moe.

Hvordan designer man lokaler til et nyt fag, hvor man ikke kan trække på et bredt erfaringsgrundlag – hverken fagligt eller rumligt? Og hvordan kan disse lokaler samtidig komme hele skolen til gode og fremme projektorienteret undervisning med fokus på det 21. århundredes læringskompetencer?

”Håndværk & Design skal styrke elevernes innovative og entreprenante kompetencer” (…) Gennem praktiske og sansemæssige erfaringer skal eleverne udvikle håndværksmæssige kompetencer til at designe, fremstille og vurdere produkter med æstetisk, funktionel og kommunikativ værdi”.

– Formålbeskrivelse for Håndværk og Design / emu

Et helt nyt fag i folkeskolen

Med skolereformen fra 2014 erstatter Håndværk & design, de traditionelle håndværksfag i folkeskolen. Her er ikke tale om en sammenlægning af Håndarbejde og Sløjd, men derimod et helt nyt fag med nye faglige mål, der kræver tværfagligt samarbejde og stiller nye og større krav til de fysiske rammer.

En ny tid stiller nye krav

Der er bred enighed blandt forskere, undervisere og erhvervsfolk, at fremtidens jobmarked vil kræve nye og anderledes kompetencer end i det forrige århundrede. Kompetencer der med et samlet begreb betegnes 21. century Learning Skills. Det fordrer en ny måde at at gribe undervisningen an på, hvor der er mere fokus på det producerende fremfor det reproducerende. En didaktisk praksis der udvikler elevernes kreativitet, samarbejdsevne, kritiske tænkning og kommunikation. I det sigte kommer håndværk & design til at spille en central rolle i fremtidens skole.

Faglige miljøer for alle

På mange skoler er lokalerne til de kreative fag ofte placeret væk fra de øvrige undervisningslokaler bag en lukket dør, og. uden visuel kontakt til den øvrige skole. Samtidig tages de oftest kun i brug ved skemalagt undervisning. Det er ærgerligt, når vi samtidig ved at de kreative faglokaler, kan være med til at inspirere og understøtte undervisningen i skolens øvrige fag og samtidig inspirere lærere og pædagoger til nye undervisningsformer. Med projekterne i Aalborg Kommune, har vi derfor haft fokus på, at de kreative læringsmiljøer placeres centralt og har en stærk visuel forbindelse til den øvrige skole.

”Formidlingsrummet/Idéværkstedet bruges af hele skolen, som et projektværksted eller samling for flere klasser.”

– H&D lærer, Toftehøjskolen

Åbne værksteder
Høvlebænke på nye måder

”Zonerne giver mulighed for at skitsere, afprøve, evaluere, tilrette skitsen og afprøve igen.”

– H&D lærer, Gl. Hasseris Skole

Værksteder baseret på design-thinkning

I modsætning til de gamle håndarbejde- og sløjdlokaler, hvor høvlebænke og symaskinepladser udgjorde størstedelen af rummet, er de nye håndværk & design-lokaler i Aalborg kommune langt mere differentieret.

Da faget Håndværk og Design skal øge elevernes forståelse for sammenhængen mellem idé, tanke og handling, gennem en håndværksmæssig og sanseæstetisk forarbejdning af materialer, vil undervisningen ofte følge design-tænkningsmodellen. Modellen indeholder overordnet set 5 faser og vi har derfor organiseret lokalerne, så de afspejler og understøtter hver af disse faser. Derved bliver arbejdsprocesserne og den didaktiske praksis tydelig for både lærere og elever og skaber et hensigtsmæssigt flow i undervisningen.

Groft sagt kan lokalerne inddeles i 5-6 arbejdszoner:

• Idéværksted
• Grovværksted
• Finværksted
• Male- og vådområde
• Mock-up
• Maskinværksted

De forskellige arbejdszoner og rumligheder, understøtter forskellige arbejdsprocesser og har derfor forskellige behov i forhold til maskiner, redskaber, inventar og materialebrug. Nogle materialer og redskaber kan sagtens bruges i andre områder end det tilskrevne, mens andre i særdeleshed vil knytte sig til ét specifikt område.

Idéværksted

Idéværkstedet vil oftest være dér, designprocessen starter. Det er her eleverne udvikler og planlægger deres projekt gennem research og sparring, inden de bevæger sig ud i de øvrige værksteder hvor idéerne skal omsættes til virkelighed og konkrete produkter. Det er også i idéværkstedet at eleverne kan klippe- og klistre små prototyper. Området er samtidig det der er nemmest at bruge som et åbent fællesområde for skolens øvrige elever.

Grovværksted, finværksted, maleområde og mock-up

Produktionsområder, hvor elevernes design konstrueres, afprøves og bliver til færdige produkter i enten træ, stof, metal eller andet materiale.
Områderne er åbne for eleverne, og de materialer og maskiner der findes i områderne, må eleverne selv bruge, hvis de er gamle nok og har fået den fornødne undervisning.

Maskinværksted

Maskinværkstedet er et aflåst område til de maskiner, som kun må betjenes af en faglærer. Det er her de grove stykker træ afkortes, afrettes og høvles.

Finværksted
Fysisk og visuel forbindelse mellem værksteder

Overblik og gennemkig

I projekterne er der arbejdet med tydelige ganglinjer og zoneinddelte lokaler, der optimerer brugen og indretningen. Med gennemkig mellem lokalerne skabes der et overblik for elever, lærere og pædagoger, hvilket øger graden af tryghed og sammenhæng og giver fagpersonalet et godt overblik over aktiviteterne i de forskellige områder. Den stærke visuelle forbindelse er ydermere vigtig, da der er skærpet tilsynspligt i dele af værkstederne.

”Særligt gennemsigtigheden er alletiders. Gennemsigtigheden sikrer at elever bevæger sig frit i lokalerne.”

– H&D lærer, Vadum Skole

Idé- og finværksted
Finværksted og varierede arbejdspladser

En sammenhængende vision for faget

Med den nye designmanual og strategi for de nye fagmiljøer til Håndværk og design, har Aalborg Kommune som en af de første kommuner i Danmark, fået skabt en sammenhængende vision for udviklingen af Håndværk og Design, hvor fagets indholdsbestemmelser og fagmål afspejles direkte ind skolernes fysiske rammer.

Vi er meget tilfredse med resultatet og at dømme på både lærere og elevernes udtalelser og oplevelser af lokalerne, er de det også.

”Det åbne ”landskab”, fungerer fantastisk for eleverne – Det sikrer at eleverne forstår sammenhængen mellem værkstederne og designprocessen!”

– H&D lærer, Gl. Hasseris Skole