Udviklingsplan i Brønderslev

En samlet udviklingsplan for Brønderslev Kommunes skoler

Fakta

Beliggenhed

Brønderslev Kommune

År

2019-2021

Anlægssum

ca. 65 millioner kr.

Bygherre:

Brønderslev Kommune

Type

Udviklingsplaner og skitseforslag

Brønderslev Kommune ønsker at skabe robuste skoledistrikter og moderne læringsmiljøer, som kan danne de bedst mulige rammer for læring og trivsel hos alle elever. Kommunen har afsat 65 mio. kroner til at modernisere kommunes skoler over en årrække, og vi har i NERD hjulpet med at lave en samlet udviklingsplan for alle skolerne. Her blev det blandt andet tydeligt, at en omfattende modernisering af udvalgte faglokaler havde høj prioritet. 

Vores samarbejde med Brønderslev Kommune startede tilbage i foråret 2019, hvor vi besøgte alle 12 skoler i kommunen. Her foretog vi indledningsvis en helhedsanalyse af læringsmiljøerne og leverede på den baggrund en række anbefalinger for skolernes videre udvikling. Formålet var at udarbejde en samlet udviklingsplan for skolerne, så Brønderslev Kommune kunne prioritere deres kommende indsatser og tiltag ift. skolernes behov, økonomi, mål og visioner. På baggrund af analysen, blev der udarbejdet en række scenarier indenfor tre overordnede temaer: ‘Generelle anbefalinger ift. de pædagogiske miljøer’, ‘anbefalinger til udvikling af faglokaler’ og ‘anbefalinger til udvikling af specialområdet’.

Med et faseopdelt projekt, har kommunen kunne prioritere og igangsætte en modernisering af de mest nødvendige faglokaler med det samme. Samtidig har det været muligt at behandle og beslutte de øvrige moderniseringstiltag og prioriteringer i udviklingsplanen parallelt. Sammen med Brønderslev Kommune identificerede vi de faglokaler, hvor man kunne påbegynde en isoleret modernisering og samtidig bidrage til de overordnede visioner for den pædagogiske praksis. Følgende udvalgte faglokaler er i denne forbindelse blevet moderniseret:

  • Madkundskab (Dronninglund Skole)
  • Håndværk & Design (Klokkerholm Skole)
  • Håndværk & Design (Søndergade Skole)

Co-creation med skolens praktikere

Skolens lærere og pædagoger har været med i udviklingen af moderniseringsplanen. Således er det blevet sikret, at rummets brugere kender projektet helt fra start, og er med til at afgøre hvad der er vigtigst at få prioriteret. Gennem en tæt dialog med lærerne har vi derfor også arbejdet med skolernes pædagogiske og didaktiske praksis, så den afspejles og understøttes i de nye lokaler.  Herigennem blev det tydeligt hvilke undervisningsfaciliteter der i særligt grad vanskeliggjorde lærernes undervisningspraksis og arbejde med fagets indholdsbestemmelser. Derfor arbejdede vi med at kortlægge og definere både praksissynergier, flows og funktioner, der igen kunne omsættes til konkrete designløsninger i de fysiske rammer.

Nyt liv i den gamle gymnastiksal på Klokkerholm Skole

Klokkerholm Skole er en af de skoler, hvor man har svært ved at efterleve de faglige mål for Håndværk & Design, blandt andet fordi, det nuværende håndarbejds- og sløjdværksted ligger langt fra hinanden. I den indledende analyse blev det tydeligt, at skolen havde mange omkringliggende idrætsfaciliteter, der således overflødiggjorde gymnastiksalen på skolen. I stedet er salen nu blevet omdannet til et stort kreativt værksted, hvor det både er muligt at undervise i Håndværk&design samt billedkunst.

De nye faciliteter har betydet, at Klokkerholm skole har fået et nyt kreativt fagcenter med en lang række værkstedsområder, der giver rige muligheder for at lave tværfaglige forløb og arbejde kreativt med fagene i mange skalaer.

En ny tilgang til faglokalerne

På mange skoler er faglokalerne gemt væk i mørke kældre bag låste døre. Det er ærgerligt, for det er nogle af de undervisningslokaler hvor eleverne har det sjovest og føler sig bedst tilpas i. En stor del af moderniseringsprocessen har derfor været fokuseret omkring at skabe transparens og gøre faglokalerne mere tilgængelige og synlige for både elever og lærere.

Samtidig har det været et mål, at udnytte de eksisterende kvadratmeter på skolen bedre. Det har vi blandt andet opnået, ved at placere idéværksteder som en del af skolens fællesarealer, der inviterer til idégenerering og brainstorm på tværs af fagrækken. Den mere værkstedspræget hands-on undervisning er blevet organiseret i aflåselige undervisningslokaler, så der kan føres forsvarligt opsyn fra faglæreren.

Med den øget grad af åbenhed mellem faglokaler og fællesarealer, er der skabt helt nye muligheder for samspil, tværfaglige projekter og samtidig frigjort en masse dyrebare kvadratmeter.

Dronninglund Skole

På Dronninglund Skole fremstår madkundskabslokalerne nedslidte og utidssvarende, med et teorilokale som sjældent blev brugt samt dårlige muligheder for at spise sammen.Lokalerne fremstod ydermere lukkede og uinspirerende, med dårlig kontakt til de omkringliggende fællesarealer.

Med moderniseringen er den traditionelle organisering i “familiekøkkener” blevet ændret, til fordel for en ny, aktivitetsbaseret og zoneinddelt organisering af rummet, der afspejler fagets forskellige aktiviteter:  fx bage-station, snitte-zone, bespisningsareal mv. Den aktivitetsbaseret indretning henter sin inspiration fra moderne industrikøkkener, hvor eleverne stadig kan arbejde i mindre grupper, men hvor der er skabt en anden alsidighed og fleksibilitet i lokalet, som nu også kan bruges af lokalområdet og til større arrangementer på skolen.

Æstetisk har vi tilstræbt at skabe associationer i rummet til moderne restaurationer, uden at gå på kompromis med kravene til rengøring- og vedligehold. Det nye madkundskabslokale er blevet  inspirerende og autentisk fagmiljø, med en afslappet og inspirerende atmosfære. Et sted der ikke kun handler om at producere mad og lære om hygiejne, men som også understøtter den æstetiske og kulturelle dimension omkring mad og ernæring.