Rødovre Kommune – Case-baseret Funktionsbeskrivelse for dagtilbudsområdet samt screening af relevante dagtilbud

En øget befolkningsvækst vil på sigt udfordre den nuværende kapacitet på dagtilbudsområdet i Rødovre Kommune. Med udgangspunkt i de eksisterende dagtilbud og kommunens pædagogiske principper for pædagogisk organisering udarbejdes en analyse som grundlag for en samlet anlægsinvesteringsplan. Analysen illustrerer hvordan de eksisterende dagtilbud kan gøres tidssvarende, og hvordan de eksisterende dagtilbud kan udvides og dermed øge kapaciteten. Samtidig redegør analysen for, hvad et nyt dagtilbud i Rødovre Kommune skal indeholde funktionelt for at understøtte kommunens pædagogiske principper

Fakta

Beliggenhed

Rødovre Kommune

År

2022

Type

Bygherrerådgivning
Brugerproces
Analyse og scenarieudvikling
Funktionsbeskrivelse

Størrelse

3 dagtilbud, efterfølgende 11 dagtilbud

Foto og diagrammer

NERD architects

Baggrund

Børnetallet i Rødovre Kommune vokser og kommunen har brug for flere dagtilbudspladser, og som kan tilbyde tidssvarende læringsmiljøer og gode fysiske arbejdsvilkår for personalet.

Prognoserne viser, at der vil være relativt store og ujævne stigninger i kapacitetsbehovet i mange år frem. Samtidig er der løbende behov for genhusningsmuligheder i forbindelse med renoveringsopgaver. Rødovre Kommune har derfor brug for en kapacitetsudvidelse og en bedre styring af kapaciteten på Dagtilbudsområdet. Børne- og Kulturforvaltningen skal i den forbindelse udarbejde en langsigtet anlægsinvesteringsplan.

3 dagtilbudscases samt et bar marks projekt

Som en del af grundlaget for Rødovre Kommunes arbejde på dagtilbudsområdet har Nerd architects gennemført en analyse af 3 af Rødovre Kommunes 23 dagtilbud og udarbejdet en case-baseret funktionsbeskrivelse med afledte principper for læringsmiljøer samt et eksempel på et bar marks projekt.

Bar marks projektet tager afsæt i en konkret grund og giver et bud på, hvordan et helt nyt integreret dagtilbud på ”bar mark”, kan organiseres og indrettes. Der er i den case-baserede funktionsbeskrivelse sat fokus på at skabe både mest mulig kapacitet og mest mulig kvalitet.

Analyse af de 3 dagtilbudscases

Analysen har først og fremmest skullet give bud på, hvordan læringsmiljøer kan gøres tidssvarende med udgangspunkt i forskellige bygningstyper, forskellige indretninger og med økonomiske overslag.

Med afsæt i Rødovre Kommunes rammesætning for opgaven, herunder Rødovre Kommunes visioner og pædagogiske principper samt forudsætninger og udviklede arealparadigme, har lederne i de 3 dagtilbud fået tilsendt et spørgeskema, som har dannet afsæt for hhv. en besigtigelse, mødeafholdelse med hhv. dagtilbudsleder og en forældrerepræsentant samt en brugerinddragelse med hhv. dagtilbudsleder og medarbejderrepræsentanter.

Ved brugerinddragelsen er dagtilbuddets læringsmiljø, aktiviteter, flow og sammenhænge “mappet” og “re-mappet” gennem anvendelse af NERDs dialogværktøj Rumkompasset. For hver dagtilbudscase er der med afsæt heri udviklet scenarier.

Rumkompassets 9 legetypologier. Anvendt ifm. brugerinddragelsesproces til mapping og re-mapping. Rumkompasset er udviklet af Nerd architects i samarbejde med Kasper Kjeldgaard Stoltz.

Princip for Bar marks projekt, Overordnet disponering af dagtilbud på kendt grund

Case-baseret funktionsbeskrivelse

Den case-baserede funktionsbeskrivelse indeholder vejledende principper for fremtidige dagtilbudsprojekter i Rødovre Kommune (både ombygning, udbygning og nybygning) og giver bud på, hvordan læringsmiljøer kan gøres tidssvarende med udgangspunkt i forskellige bygningstyper og indretninger. Samtidigt er der sat fokus på, hvordan dagtilbuddene kan gøres fleksible ift. både prognosernes ændringer i børnetal og aldersmæssig fordeling.

For hver af de 3 cases indeholder funktionsbeskrivelsen beskrivelser og illustrationer/ scenarier af hvordan læringsmiljøerne i de 3 forskellige typer af dagtilbud på forskellig vis kan forbedres og gøres tidssvarende. Der er herunder sat fokus på, hvordan der i dagtilbuddene kan opnås en bedre arealanvendelse, mulighed for evt. bufferkapacitet til genhusning og evt. øget kapacitet inden for eksisterende ramme eller ved tilbygning. For de enkelte cases er der desuden givet bud på økonomien.

Med afsæt i den udarbejdede case-baserede funktionsbeskrivelse har Rødovre Kommune fået inspiration til det videre arbejde med at øge kapaciteten i fremtiden.

Princip for fællesrum

Princip for stue

Screening af relevante dagtilbud (11 dagtilbud)

I forlængelse af den udarbejdede case-baserede funktionsbeskrivelse har Nerd architects udarbejdet en screening af udvalgte dagtilbud i Rødovre Kommune.

Screeningen har taget afsæt i principperne i den case-baserede funktionsbeskrivelse og kortlægger udvidelsesmuligheder for 11 dagtilbud.

Desuden illustrerer screeningen tiltag, som giver dagtilbuddene et generelt løft. ift. at skabe tidssvarende læringsmiljøer for børn og personale. Screeningen er for hvert dagtilbud understøttet af bud på økonomien.