Ny Hyllehøj

NERD udvikler et lille hus til fremtidens verdensborgere i Middelfart

Fakta

Beliggenhed

Middelfart kommune

År

2020-2023

Anlægssum

25,9 millioner kr.

Bygherre:

Middelfart Kommune

Type

Bygherrerådgivning (idéoplæg og byggeprogram)

I Middelfart kommune har man en ambitiøs vision om, at kommunens børn skal vokse op og blive ansvarlige verdensborgere. Derfor bad de os hjælpe med at omsætte denne vision til en række designprincipper, for både den pædagogiske praksis og de fysiske rammer, til deres nye integreret dagtilbud: ”Ny Hyllehøj”.

Arbejdet endte ud i et visions- og idéoplæg samt et byggeprogram, der dannede grundlaget for arkitektkonkurrencen. Nu er der fundet en vinder, og det bliver vores kollegaer fra RUM, der skal tegne og opføre institutionen. Det nye dagtilbud skal bygges på grunden ved siden af Hyllehøj skolen.

Bredt forankret ejerskab

Det pædagogiske grundlag og den fremtidige praksis i Ny Hyllehøj skal være styrende for designet af de fysiske rammer – og ikke omvendt. Derfor har vi, sammen med en bred vifte af aktører i Middelfart kommune, der tæller både repræsentanter for Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget samt nøglepersoner fra nuværende dagtilbud i kommunen og Hyllehøj skolen, undersøgt og udfoldet kommunens vision for deres dagtilbud. Derved sikrer vi et bredt forankret ejerskab både gennem processens mange faser, og når huset skal tages i brug.

“Børn og unge skal ikke udelukkende lære hvordan de kan klare sig i verden, men også hvordan de kan bidrage til, at verden kan klare sig”

Peter Kemp, 2013

Fire pejlemærker

Kommunens fire pejlemærker for den nye institution: ”bæredygtighed”, ”verdensborger”, ”bevægelse” og ”attraktiv” blev sammen med arbejdsgruppen præciseret gennem flere workshops og skal udgøre grundlaget for den pædagogiske praksis såvel som for  designet af de fysiske rammer. Gennem samskabende processer sikrer vi, at den overordnet vision kan tage konkret form og finder sted, når børn og voksne i 2023 skal indtage huset.

Et dynamisk og sammenhængende hus

Huset er disponeret, så der er lige adgang fra alle steder i huset, til de omkringliggende udemiljøer. Det sikrer både en intuitiv brug af udearealerne, og muliggør en høj grad af differentiering, da udearealerne kan tilpasses børnegruppernes forskellige behov, både socialt, motorisk og kognitivt.

Husets mange rum er organiseret omkring en sammenhængende kerne, hvori alle institutionens fællesfunktioner er placeret. I midten af det hele findes husets samlende hjerte – caféen, hvor børn og voksne både mødes om morgenen, til frokost og i løbet af dagen til fælles aktiviteter.

Huset er designet med differentierede og aktivitetsbaserede lege- og læringsrum efter NERDs designværktøj, Rumkompasset™. Herved bliver det let for barnet at aflæse hvor man gør hvad, og det bliver lev for personalet at planlægge det pædagogiske arbejde og samværet med børnene.

De mange forskellige typer af legemiljøer sikrer yderligere, at hvert enkelt barn kan  udvikle og udfordre sine kognitive, emotionelle og fysiske færdigheder.