Modernisering af Søndervangskolen

Moderniseringsprojektet på Søndervangskolen har som mål at etablere fysiske rammer, der understøtter den nye folkeskolereform og skaber et velfungerende lærings- og arbejdsmiljø for både elever og personale.

Fakta

Beliggenhed

Søndervangskolen, Viby

År

2016

Areal

5535 m2

Type

Modernisering
Design af specialinventar og indretning

Pædagogisk modernisering af Søndervangskolen

Projektet omhandler en pædagogisk opdatering af skolens fysiske rammer, der før moderniseringen langt fra imødekom kravene fra den nye folkeskolereform. Yderligere indeholder projektet også energioptimering og modernisering af en af skolens nedslidte fløje.

I flere af læringsmiljøerne er der bevidst arbejdet med at fastgøre inventaret, således man undgår at møblerne finder tilbage til traditionelle opstillinger og i stedet forbliver differentierede i deres indretning. Det betyder at de fysiske rammer, i højere grad end tidligere, opfordrer til tilrettelægge læringsforløbene så de understøtter flere elevers læringspræferencer.

Moderniseringsprocessen er af finansieringsmæssige årsager faseopdelt i seks mindre delprojekter. Moderniseringen af skolen blev påbegyndt i 2014 og de sidste to faser forventes at være afsluttet i medio 2017. I alle faser har NERD fungeret som rådgiver for bygherren, dog med forskellige roller. I alle faser er skolen i fuld drift under opbygningsprocessen.

Forud for hver fase er der gennemført brugerinddragelsesprocesser, således at de faglige mål, elevernes præferencer og skolens visioner understøttes fuldt ud.

Drastisk fald i fraværsprocenten for personalet på Søndervangskolen

Fraværsprocenten for Søndervangskolens personale er faldet fra 31,3 % til 10,4 % fra 2009 til 2016.

Fase 1 – Personalefaciliteter og læringscenter

I forlængelse af lærernes nye arbejdstidsaftale og den nye reform, blev der stillet nye krav til blandt andet lærernes forberedelsesfaciliteter. Projektet gentænker hvordan man kan etablere arbejdspladser, der tilgodeser personalets forskellige arbejdspræferencer, frem for blot at etablere traditionelle kontorarbejdspladser. I sammenhæng med mindre organisatoriske ændringer har ændringerne af de fysiske rammer givet et forbedret resultat i skolens APV.
Fasen indeholdt også en modernisering af skolens læringscenter. I dette projekt er der arbejdet med at etablere rumligheder, som giver mulighed for en lang række af forskellige læringsaktiviteter.

Projektet blev nomineret til Nohrcons pris for Årets Skolebyggeri

Læs mere her

Karakterstigning på 2,71 point

Elevernes gennemsnitskarakter er i 9. kl. (for alle fag) steget med 2,71 point, fra 3,42 til 6,13 i perioden 2009 til 2016.

Fase 2, Skole+

I forlængelse af den nye folkeskolereform, er der krav om mere bevægelse i undervisningen. SKOLE+ er en kampagne, der sætter fokus på hvordan man i eksisterende fysiske rammer kan etablere flere bevægelsesmiljøer i skolerne og dermed gør bevægelse til en integreret del af både undervisnings- og fritidsaktiviteter. I projektet på Søndervangskolen er der fokus på hvorledes man kan aktivere skolens 1,2 km lange gangarealer, der tidligere stort set kun bliver brugt som traditionelle cirkulationsarealer.
Projektet er bygget op omkring forskellige moduler, der skaber forskellige typer af bevægelse. Bevægelsestyperne understøtter forskellige udviklingsstadier som forskningen har vist understøtter øget indlæring og udvikling af børn og unges fysiologi.

Læs mere her

Fase 3 – Indskoling, Fritidsordning og kantine

I projektet omkring modernisering af skolens indskoling og fritidsordning, er der arbejdet med at skabe lærings- og aktivitetsrum, der understøtter de aktiviteter, der foregår i både skoletiden og fritidsordningen. I indretningen af lokalerne er der arbejdet med at understøtte aldersspecifikke læringspræferencer med udgangspunkt i at have mere aktivitetsspecifikke områder i specielt stamlokalerne. I den nye plan er tre oprindelige stamlokaler blevet slået sammen til to stamlokaler, som hvert består af to rum. Et rum til formidling, bevægelse og leg, og et lokale til fordybelse og projektarbejde. Udover stamlokaler består indskolingsafdelingen også af nogle fælleslokaler til bevægelse, et naturfagslokale og en base for fritidsordningen. Udover en modernisering af de pædagogiske rammer, indeholder fasen også en energirenovering og nyindretning af kantinen.

Markant stigning i elevernes uddannelsesparathedsvurdering

Elevernes uddannelsesparathedsvurdering er steget fra 63 % i 2009 til 91 % i 2016

Fase 4 – Mellemtrin

Den fjerde fase i projektet omhandler en modernisering af mellemtrinnets faciliteter. For få år siden blev mellemtrinnets lokaler moderniseret, men med den nye reform er tiden løbet fra de traditionelt indrettede lokale, og der var også her behov for en pædagogisk modernisering. Projektet bygger videre på principperne fra indskolingsprojektet. Her er alle læringsmiljøer dog ikke indarbejdet i stamlokalerne, men i stedet fordelt på forskellige lokaler som understøtter mere specifikke læringsaktiviteter. Mest markant i mellemtrinnets læringsmiljøer er det grønne bjerg. I afdelingens største lokale på 100 m2 er der midt i lokalet lavet et stort rummøbel udformet som et terrasseret bjerg. Bjerget kan bruges til formidling og giver samtidig mulighed for visuel og auditiv skærmning i forbindelse med gruppearbejde og individuel fordybelse.

Læs mere her

Fase 5 – Udskoling og klub

Den femte fase i Søndervangskolens moderniseringsprojekt, er en pædagogisk modernisering af udskolingen og skolens klubtilbud. For at forbedre fagligheden i udskolingen arbejdes der her med aktivitets- og fagspecifikke lokaler, der i højere grad end det traditionelle klasselokaler, understøtter de forskellige undervisningsaktiviteter der er i udskolingen. For at sikre at de forskellige har en høj faglig kodning, er der etableret et ungemiljø, som udover at fungere som klubfaciliteter efter skoletid også er der hvor udskolingens elever holder deres pauser mellem lektionerne. Projektet forventes ibrugtaget i forbindelse med start af skoleåret 2017/18.

Fase 6 – Håndværk og Design

I forbindelse med indførelsen af det nye fag Håndværk og Design, stilles der nye krav til ikke kun det faglige indhold, men også faglokalets indretning.
Projektet omkring etablering af et håndværk- og designlokale på Søndervangskolen, indeholder foruden et specifikt faglokale til dette fag, også faciliteter til billedkunst. Dermed er alle skolens kreative fag samlet i område, til gavn for både undervisning, fritidstilbud og fritidsbrugere.
Projektet forventes ibrugtaget i forbindelse med start af skoleåret 2017/18.