Fritidsmiljøer og Billedkunst i fælleslokale på Vestbjerg Skole

De nye læringsmiljøer på Vestbjerg Skole er et vellykket eksempel på, hvordan faglokaler og fritidsmiljøer kan samtænkes, så kvadratmeterne udnyttes mere optimalt og samtidig kan styrke samarbejdet mellem skole og fritid.

Fakta

Beliggenhed

Vestbjerg Skole
Bakmøllevej 280,
9380 Vestbjerg

År

2021

Størrelse

320 m2

Type

Brugerinddragelse
Skitseforslag
Design af specialinventar

Kloge kvadratmeter

I forbindelse med moderniseringen af faglokaler til Håndværk & Design er det tidligere Billedkunstlokale blevet omskabt til ´finværksted´ med tæt forbindelse til det eksisterende ´grovværksted´.

I den samlede udviklingsplan for skolen, vil der ydermere blive etableret et nyt Billedkunstlokale placeret i sammenhæng med de eksisterende skolefritidstilbud for skolens mindste børn, DUS 1. Netop denne rumlige organisering vil igen gøre det muligt at udnytte skolens kvardratmeter bedre, da lokalet nu kan bruges af flere elever hen over hele dagen.

I samarbejde med AAK bygninger, har vi fået til opgave at facilitere en brugerinddragelsesproces, der videre vil danne grundlag for designet af de nye faciliteter. I processen har vi sikret, at alle er blevet hørt, og i fællesskab kortlagt en række forskellige dagsforløb og hverdagsscenarier, så det fremtidige design, matcher den forventede praksis og anvendelse.

Inddragelse og samarbejde

Projektet har krævet et særligt fokus på at inddrage de mange forskellige aktører, som skal gøre brug af fælleslokalerne. For i tilfælde, hvor et eller flere rum skal deles af forskellige grupper, opstår der en lang række spørgsmål og bekymringer som fx. “Hvor kan jeg have mine ting?”, “Er der ryddet op når jeg skal anvende lokalet?”, “Hvordan kan jeg være sikker på at kunne præge lokalet så det matcher mine behov?”
Derfor var det vigtigt, at vi forud for at designe lokalerne og udarbejde et reelt skitseforslag, fik etableret en fælles forståelse på tværs af skole- og fritidspersonale, både for at få afdækket alles individuelle behov, men også for at styrke forståelsen for hinandens udgangspunkter og finde værdifulde synergier.

I den proces arbejdede faglærerne og fritidspædagogerne med at definere deres nuværende og fremtidige behov med afsæt i deres daglige praksis, hvor kortlægningen af denne, blev foretaget ud fra 6 overordnede aktivitetstemaer:

  • Rum for formidling
  • Rum for diskussion og samarbejde
  • Rum for fordybelse
  • Rum for produktion og undersøgelse
  • Rum for bevægelse
  • Rum for fællesskab

Gennem denne arbejdsmetode blev det tydeligt for alle, at der var mange overlap og gode synergier mellem faget Billedkunst og så de behov som fritidsmiljøerne stillede til de fysiske rammer. Efterfølgende blev arbejdet med de 6 tematikker brugt som grundlag for udarbejdelsen af et skitseforslag, hvor aktiviteterne blev understøttet gennem den rumlige organisering, materialevalg og inventarløsninger. Herved fik vi arbejdet os frem til de bedst mulige løsninger der tilgodeser alle, får skabt en fælles forventningsafstemning og fjernet eventuelle usikkerheder omkring projektet.

Plads til mange aktiviteter

Selve moderniseringen er kendetegnende ved en centralt placeret, multifunktionel væg, der indeholder en lang række opbevaringsmuligheder og nicher, som på hver deres måde giver plads til forskellige aktiviteter. Funktionsvæggen opdeler projektområdet i to primære rum – et med særlig fokus på kreative aktiviteter og et med særlig fokus på fordybelses- og sociale aktiviteter, hvor det pædagogiske køkken bliver det naturlige omdrejningspunkt og mødested for de unge. De to primære rum suppleres af understøttende funktioner og birum, som såsom depot, male-sjaskeværksted og  konstruktionsrum.

Et bevidst arbejde med forskellige farvevalg, integreret i både gulve og det faste inventar, skaber tydeligt definerede zoner, der gør det let for brugerne at aflæse rummene og giver områderne deres egen identitet.

Integrerede opbevaringsløsninger, gør det eksempelvis muligt at opbevare igangværende LEGO-projekter fra dag til dag, uden at skulle bekymre sig om hvorvidt noget er ødelagt, når der skal arbejdes videre med projektet senere.