Frelloskolen

Ibrugtagningsproces på Frelloskolen har givet en bedre anvendelse af skolens nybyggede læringsmiljøer. Processen har resulteret i en ny struktur og strategi for anvendelse af de enkelte områder og rum og en lang større tilfredshed blandt medarbejderne. Også eleverne trives bedre i de nye indretninger.

Fakta

Beliggenhed

Frelloskolen
Ortenvej 64
6800 Varde

År

2022

Type

Ibrugtagningsprojekt

Foto og diagrammer

NERD

Ønske om en bedre anvendelse af rammerne

Frelloskolen er en helt nybygget skole i Varde, som blev indviet i sommeren 2021, og efter et år i brug ville skolen gerne opnå en bedre udnyttelse af de nye læringsrum. Fra planlægningsfasen af byggeprojektet og frem til indvielsen var der sket store ændringer blandt andet i forhold til antallet af klasser og udfordringer ved brugen af faglokaler.

Skolens ledelse ønskede ligeledes en større medarbejder inddragelse i forhold til skolens læringsrum.

Skolen oplevede de primære udfordringer som store problemer med at få pladsen til at slå til. Derudover var der et stort elev- og medarbejderønske i forhold til mere faste baser samt ønsker om at få løst udfordringer i forhold til elevskabte produkter i skiftende faglokaler.

”Kort sagt var der dårlig sammenhæng mellem vores vision og så vores brug af lokaler og rum – og vi kunne se, at NERD kunne hjælpe os med at skabe en bedre sammenhæng”.

Morten Møller Jensen, skoleleder Frelloskolen

Fra vision til anvendelse

På baggrund af de indledende møder med skolens ledelsesteam samt besigtigelser af skolen og læringsrummene blev der aftalt en proces med 4 workshops udarbejdet af NERD og med et stærkt afsæt i skolens vision, og forløbet blev gennemført fra april og til juni måned 2022.

Igennem workshopforløbet blev der arbejdet med at få revitaliseret visionerne for projektet og med at få skabt en fælles bevidsthed omkring dette hos alle medarbejderne samt i lyset heraf at få en fælles forståelse af en fremtidig projektbaseret hverdag på Frelloskolen. Der blev arbejdet med læringsforløb, hverdagsstrukturer, organisering af børn og voksne samt på bærende principper for anvendelse af de fysiske rammer. Og endeligt blev der udarbejdet anvendelsesplaner og indretningsforslag – først af NERD og derefter i de enkelte årgangsteams.

Alle medarbejdere var med til alle workshops, således at både visionen for skolen og resultatet af processen blev kendt alle af og bredt funderet i medarbejdergruppen. Hele vejen igennem processen blev der løbende holdt møder med skolens ledelsesteam for at sikre en stærk ledelsesmæssig forankring af både proces og produkterne.

” I forhold til NERDs ydelser og kompetencer har vi været yderst tilfredse. Vi oplevede fra start en stor forståelse for vores situation, og der blev hurtigt budt ind med scenarier og god ledelsessparring. I forhold til medarbejdernes bidrag og indstilling har NERD været gode til at inddrage alle perspektiver. Man har fra NERDs side ligeledes været gode til at udfordre vaner og antagelser og dermed åbne op for nye løsninger”

Morten Møller Jensen, skoleder Frelloskolen

De nybyggede fysiske rammer rummer gode muligheder for at understøtte forskellige undervisningsforløb. Byggeriet udmærker sig bl.a. ved en høj grad af rumlig differentiering, som giver flere muligheder for at organisere sig på nye måder. Også materialevalg og eksisterende faglig kodning og udsmykning er i høj grad med til at understøtte de pædagogiske visioner.

Gennem processen har NERD inspireret personalet på Frelloskolen til at anskue de fysiske rammer så de i endnu højere grad understøtter skolens pædagogiske praksis. Herover ses eksempler på hvorledes en tematiseret indretning i projektstationer, projektværksteder og fællesflader kan være med til at give en bedre udnyttelse af arealerne.

Ny organisering og ændret indretning

Ibrugtagningsprocessen resulterede i forslag til en omorganisering af skolen i forhold til brug og anvendelse samt konkrete aftaler blandt medarbejderne i forhold til indretning og fordeling af klasser og læringsrum. Alle forslag til omorganisering og indretning, som NERD leverede til Frelloskolen, tog afsæt i de eksisterende forhold og i det eksisterende inventar på en måde, så det ikke var nødvendigt at lave ombygninger eller investeringer for at realiserer forslagene.

Det er ikke nødvendigvis let at skulle forestille sig en anden pædagogisk praksis end den nuværende – eller at skulle bruge lokaler og rum anderledes, end man gør. På trods af dette var processen på Frelloskolen kendetegnet af et enormt engagement fra både ledere og medarbejdere. Der var også kritiske spørgsmål til grundlaget og til NERDs forskellige indspark og forslag til organisering og anvendelse, hvilket blot kvalificerede drøftelserne og gav processen og produktet mere bredde og flere perspektiver.

”Vi har som ledelse været meget trygge i forløbet – der har været et stort forløb, som er afviklet på kort tid. NERD har fra start til slut vist en stor forståelse for situationen og har budt ind med viden, erfaring og sparring. Vi er godt tilfredse med resultatet og har en oplevelse af, at vi nu har et helt andet ståsted i forhold til at arbejde videre med at udvikle skolens læringsmiljøer”,

Morten Møller Jensen, skoleder Frelloskolen