Hornslet Skole

Med projektet om en udbygning af Hornslet Skole igangsætter man ikke blot en kapacitetsudvidelse af den lokale skole og et ungemiljø, men også et projekt som skal bidrage til fællesskaberne i Hornslet by

Fakta

Beliggenhed

Hornslet Skole
Basisskolen, Ballesvej 6, 8543 Hornslet
Udskoling og ungemiljø, Stadionvej, 8543 Hornslet

År

2021 – 2025

Type

Bygherrerådgivning
Pædagogisk commissioning
Indretningsforslag

Størrelse

Basisskolen: 1000-1200 m2 (nybyg/ombyg)
Udskolingen: 4550 m2 (nybyg)

Samarbejdspartnere

Artelia

Foto og diagrammer

NERD architects

Baggrund

Syddjurs Kommune er i stor udvikling og har en vision om at blive Østjyllands bedste sted at bo, opleve, besøge, gå på arbejde og drive virksomhed. Hornslet by ligger i den vestlige del af kommunen, og oplever en særlig stor vækst og tilflytning, blandt andet pga. den korte afstand til Aarhus og opkoblingen til letbanesystemet.

Med de store demografiske ændringer i skoledistrikt Hornslet har Syddjurs Kommune de seneste år arbejdet med forskellige scenarier for udbygningen af Hornslet Skole. Samtidig har man længe ydet en ekstra indsats for at styrke udviklingen af Hornslet by blandt andet med udvikling af nye boligområder, forbedring af trafikale forhold samt et fokus på bystrategisk planlægning.

Projektet

For at understøtte unge- og fritidslivet i Hornslet er Ungdomsskolen, Hornslet Hallen og Kulturskolen blevet en del af visionen og projektet med et udpræget fokus på sambrug og synergi mellem faciliternes anvendelse. Projektet med udbygning af Hornslet Skole består af to dele:

– Etape 1 med et nybyggeri placeret ved Hornslet Hallen, som skal rumme udskoling svarende til 6.-9. klasse i 5 spor, ungemiljø og multisal.

– Etape 2 der indeholder et mindre nybyggeri og ombygning i forbindelse med den eksisterende skole på Ballesvej, som fremadrettet skal rumme basisskolen svarende til 0.-5. klasse i 5 spor.

Vision

Visionen er ’Hornslet Skole og fællesskaber i nye rammer – Mere for flere’, hvor der er et særligt fokus på at skabe et inspirerende læringsmiljø, understøtte fællesskaber for alle, skabe et attraktivt ungemiljø og sætte bæredygtighed på dagsordenen i Hornslet.

Skole og ungemiljø skal som en ny og inkluderende bydelsdynamo danne rammen om en ambitiøs og innovativ læringskultur, der på én gang inspirerer og udfordrer både hoved og hænder, skaber tryghed og bidrager aktivt til bylivet.

Udvalgte sider fra konkurrenceprogrammet

Brugerinddragelse og programmering

Som grundlag for programmeringen blev der i 2021 gennemført brugerinddragelse, hvor det pædagogiske og programmatiske grundlag blev fastlagt med temaer som: Fremtidens skole, Praksisnær undervisning, Den demokratiske skole, Inkluderende miljøer, Mod en mere projektbaseret pædagogik og Ung i Syddjurs. Inddragelse og programmering af læringsmiljøer blev udført med udgangspunkt i en velafprøvet design-thinking metode og en række workshopdage, hvor alle funktioner og nærheder blev kortlagt til brug for et detaljeret konkurrenceprogram.

 

Mod en mere projektbaseret pædagogik

De fremtidige læringsforløb på Hornslet Skole vil i langt højere grad end tidligere tage form som projektbaserede forløb i tværfaglige praksisfællesskaber, hvor eleverne arbejder sammen i grupper og med et team af lærere og pædagoger tilknyttet. Undervisningen og projektarbejdet skal i langt højere grad tilrettelægges i moduler og fagdage med færre afbrydelser og god tid og plads til kreativitet og fordybelse. Ambitionen er at nedbryde grænser mellem skole og fritidsaktiviteter for at opnå et langt mere sammenhængende og et mere meningsfuldt hverdagsliv for børn og unge.

Læringsmiljøerne på Hornslet Skole skal kunne understøtte spændvidden fra monofaglige forløb med høj grad af formidling og til de mere projektbaserede tværfaglige forløb. Hvis læringsmiljøerne skal kunne understøtte og invitere til en sådan praksis, forudsætter det, at de fysiske rammer i meget høj grad tænkes differentierede, autentiske og multifunktionelle, og gør det er let at skabe, at samarbejde på tværs af fag, at bygge og at lave længere projektforløb, hvor større grupper arbejder sammen omkring et fagligt tema.

Samarbejde

Netop samarbejde på tværs understøttes i Hornslet også af, at nybygning af udskoling også rummer faciliteter for ungdomsskole og -klub. Der skal således både skabes et sammenhængende ungemiljø på tværs af skole og fritidstilbud – men samtidigt også miljøer og rum som understøtter forskellighederne og det unikke i både undervisningen og i fritidsmiljøet. 

Skolens placering tæt på og kobling til hallen skal også udnyttes til at øge bevægelse i skoletiden, således at der anspores til en sund livsstil og således at læringspotentialet i den enkelte udnyttes bedre. Nærheden til hallen skal være med til at skabe en sammenhæng i børn og unges fritid og skoleliv og dermed underbygge det gode sunde børne- og ungdomsliv.

Nærhedsdiagram

Strategi for bæredygtighed

Syddjurs Kommune har en tydelig udviklingsstrategi om at ville tage ansvaret for en mere bæredygtig verden, hvilket også er konkretiseret ved, at bæredygtighed er blevet en del af visionen for udbygning af Hornslet Skole. Med et særligt fokus på sundhed og indeklima, fællesskaber, lavt CO2-aftryk og den oplevede bæredygtighed er der skabt rammer, som giver børn, unge og medarbejdere den bedste mulighed for trivsel og udvikling.

Bæredygtighed defineres ud fra en holistisk tankegang, hvor sociale aspekter, økonomiske forhold samt miljøpåvirkning og ressourceforbrug indgår. For at sikre denne holistiske tilgang ved udbygningen af Hornslet Skole er det valgt, at projektet skal DGNB certificeres. Certificeringen skal som minimum opnå guldniveau og en hjerteudmærkelse.

Syddjurs Kommune arbejder også aktivt med FNs 17 Verdensmål, og ved at anvende DGNB som certificeringsværktøj for nybyggeriet, vil projektet automatisk arbejde med minimum 14 ud af de 17 verdensmål (jf. publikationen ”FN’s Verdensmål og DGNB” udgivet af Green Building Council Denmark), dvs. at arbejdet med FN17 Verdensmål gennem certificeringen bliver dokumenteret og tredjeparts verificeret.

Oplevet bæredygtighed og pædagogisk potentiale

For at indfri visionen om at sætte bæredygtighed på dagsordenen i hele Hornslet ønskes der ikke kun en bæredygtig opførelse og drift af byggeriet, men også en mulighed for, at børn, unge og voksne oplever skolen som bæredygtig, og at de valgte tiltag er synlige og kan anvendes i det pædagogiske arbejde. Derved kan de mange generationer, som benytter byggeriets funktioner, blive bevidste om verdens udfordringer og om, at viden og udvikling er et skridt på vejen mod en grønnere fremtid. Dette er både i form af synligt bæredygtige byggetekniske løsninger, kontinuerte forbrugs- og indeklimamålinger som formidles til brugerne, særlige affalds- og genbrugsordninger samt konkrete undervisningsforløb, hvor DGNB certificeringen indgår som læringsredskab f.eks. i relation til FN17-målene.

Der er i dag mange børn og unge, som oplever klimakrisen som skræmmende, hvorfor oplevelsen af selv at kunne bidrage til f.eks. et reduceret ressourceforbrug kan være en meningsfuld oplevelse. En oplevelse som forhåbentlig kan give mod og inspiration til en yderligere indsats og udvikling mod et mere bæredygtigt samfund. 

Udemiljø, udsyn og en veletableret ude/inde-relation er også forhold, som projektet ønsker at sikre for børn og unge. Det er blandt andet Hornslet Skoles målsætning, at undervisning skal kunne foregå i udemiljøet i alt slags vejr, og at den omkringliggende natur samt lokalmiljøet kan bruges i forbindelse med undervisningen uden særlige transportmæssige udfordringer. Opfattelsen af at være i nær kontakt med et grønt udemiljø bidrager ligeledes til den oplevede bæredygtighed og kan være medskabende for en naturlig nysgerrighed på udemiljø og naturens elementer.