Ambitiøs skolemodernisering i Søborg

Gladsaxe Kommunes strategiske og pædagogiske pejlemærker foldes ud på Søborg Skole med målet om at klæde børn og unge på til fremtiden.

Fakta

Beliggenhed

Søborg Skole
Frødings Alle 1
2860 Søborg

År

2020

Anlægssum

Ca. 180 mio. kr.

Bygherre:

Gladsaxe Kommune

Type

Bygherrerådgivning
Behovsafklaring
Brugerproces
Rumprogrammering
Skitsering

NERD har bistået med behovsafklaringen for Søborg Skole forud for valg af totalrådgiver. I processen har vi brugt vores solide viden og erfaring med skoleudviklingsprojekter, hvor udvikling af pædagogik og arkitektur går hånd i hånd, og hvor programmering af rum og områder tydeligt kobles til og begrundes ud fra de aktiviteter, rytmer og samarbejder, som skal kendetegne den pædagogiske og didaktiske praksis fremadrettet.

Rammerne for skolen skal sikre, at der fortsat udvikles nye arbejdsmetoder og skabes rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst i skolen. Børn og unge skal udvikle erkendelse og fantasi, få tillid til egne evner og forståelse og udvikle et grundlag for at tage stilling og handle.

Der er afsat 180 mio. kr. til projektet, hvor den eksisterende skole skal udvides til tre spor, fordelt på ca.11.500 m2. NERD architects er bygherrerådgiver på projektet som underrådgiver til D|K2 Bygherrerådgivning og har særligt ansvar for den videre rumprogrammering og forankringen af de pædagogiske visioner i det videre arbejde.

”En bedre udnyttelse af skolernes bygninger og udearealer vil kunne danne grundlag for et mere alsidigt og varieret læringsmiljø, hvor alle børn og unge kan lære på forskellige måder.”

Uddrag fra Gladsaxe Kommunes
strategiske pejlemærker for fremtidens skole

Involvering af brugere

Sammen med personale, elever, fritidsbrugere og Gladsaxe Kommune har vi gennemført en brugerinddragelsesproces, med fokus på at konkretisere visionen og kortlægge de forskellige gruppers behov og ønsker. Processen har mundet ud i et rumprogram, som bl.a. beskriver praksis i de enkelte områder og rum, rummenes primære funktioner og faciliteter samt disses indbyrdes relationer til hinanden.

Denne rumprogrammering er afgørende for et godt resultat i den videre skitsering og projekteringsproces, men også for at skabe et solidt ejerskab hos både bygherren, personalet, eleverne og de øvrige brugere.

Aktiviteterne i brugerprocessen er rammesat og faciliteret med procesværktøjer udviklet af NERD på en sådan måde, så alle deltagere let og enkelt forstår processen, aktiviteten, den røde tråd samt hvorfor og med hvad, der skal bidrages ud fra de forskellige gruppers perspektiv.

Rejste plandiagrammer som procesværktøj

Brugerne er gennem processen blevet præsenteret for en række rejste plandiagrammer og principskitser, som NERD har udviklet på baggrund af pejlemærkerne for Gladsaxe Kommunes skolebyggeri, samt funktionsprogram og arealparadigme. Diagrammerne er let aflæselige, kobler tydeligt de pædagogiske aktiviteter til konkrete indretninger i rummene  og har gjort det muligt for brugerne løbende at kvalificere indholdet og funktioner i forhold til en fremtidig hverdag på Søborg Skole.

Rammerne for skolen skal sikre, at vi fortsat udvikler nye arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst i skolen. Børn og unge skal herigennem udvikle erkendelse og fantasi, og få tillid til egne evner og forståelse, og dermed udvikle et grundlag for at tage stilling og handle.

Uddrag fra Gladsaxe Kommunes
strategiske pejlemærker for fremtidens skole

Rumkompasset som værktøj

Rumkompasset™ som analyse- og designværktøj sikrer en stærk forbindelse mellem pædagogisk praksis, skolens organisering og indretningen af læringsmiljøerne.  Værktøjet har til formål at skabe et helhedsperspektiv, som er muligt at fastholde gennem flere at byggeriets faser.

Rumkompasset™ er i denne proces anvendt som et opsamlingsværktøj, der kvalificerer de kommentarerer og inputs som Søborg Skole har bidraget med i den forgangne proces. Således er notater for de enkelte delområder kategoriseret i 3 niveauer:

  • Principper for læring (De pædagogiske pejlemærker)
  • Rytmer og aktiviteter
  • Funktioner/Indretninger

Med de 3 niveauer bliver det altid muligt at tage en given funktion og spørge ”hvorfor?”, således at funktionerne altid er begrundet i den overordnede vision for Gladsaxe Kommunes Skoler samt i den ønskede pædagogiske praksis for Søborg Skole. Samtidig er skematikken også med til at omsætte visioner og pejlemærker til konkrete fysiske løsninger og udtryk med et ”hvordan?”.

Principper for læringsmiljøet på Søborg Skole

En række principper for moderniseringen af Søborg Skoles læringsmiljø er udviklet I forbindelse med behovsafklaringen. Principperne er brugt aktivt i processen og understøtter Gladsaxe Kommunes strategiske og pædagogiske pejlemærker, samt Gladsaxe Kommunes funktionsprogram for skolebyggeri, foruden Søborg Skoles særlige behov og ønsker.

I det videre skitseringsforløb kan principperne anvendes som en generel vejledning til udformningen af de fysiske rammer i forbindelse med moderniseringen af Søborg Skole.