Udgivet d.

Prækvalificeret til nyt Børne- og Sundhedshus i Gellerup, Aarhus

NERD er sammen med LINK arkitektur, BY+LAND og Ingeniør’ne blevet prækvalificeret til totalrådgivning i forbindelse med opførelsen af et nyt Børne- og Sundhedshus i Gellerup.

Det nye Børne- og Sundhedshus på cirka 2.000-2.150 m² skal rumme en ny daginstitution, ny privatpraktiserende lægeklinik, samt kommunale tilbud i regi af Folkesundhed Vest og Sundhedsenhed Vest. I disponeringen af det nye hus skal der desuden arbejdes med arealoptimering, samt hvordan enhederne placeres bedst i forhold til at skabe synergier og optimale arbejdsgange – både organisatorisk og i de fysiske rammer.

Byggeriet skal opføres ved Globus 1, der er et fælles mødested for byens borgere på tværs af alder, køn og nationalitet. Globus 1 danner ramme for et mangfoldigt udbud af fritids- og kulturaktiviteter – ligesom de nye fysiske rammer skal give områdets borgere mulighed for et aktivt liv og stærke sociale fællesskaber.

En fortætning af byen betyder flere børnefamilier og dermed et øget behov for daginstitutionspladser. Etableringen af den nye daginstitution med tilhørende udeareal skal derfor danne ramme for udvikling, leg og læring for cirka 96 børn, fordelt på 3 børnehavegrupper og tre vuggestuegrupper – og samtidig understøtte personalets daglige arbejde, pædagogisk og funktionelt.

Om de kommunale tilbud
Folkesundhed Aarhus arbejder med et fokus på både fysisk og mental sundhed, hvor de vejleder og støtter de borgere, der gerne gøre sundhed til en naturlig del af deres hverdag.

Sundhedsenhed Vest består af sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, borgerkonsulenter og diætister. Enheden arbejder med et rehabiliterende sigte, så borgere i eget hjem i videst muligt omfang bliver i stand til selv at mestre egen sygdom.