Udgivet d.

Et pædagogisk program skaber et solidt grundlag for udvikling

Når en skole står overfor at skulle foretage en større forandring af enten fysisk eller faglig karakter, er det vigtigt, at alle i institutionen er med i denne forandringsproces, hvis forandringen skal lykkes optimalt og alle skal tage ejerskab til den. For enhver form for forandring er svær. Den udfordrer vores vante måder at gøre tingene på og tvinger os til at stille spørgsmål ved vores nuværende praksisformer og grundlæggende kultur. Det arbejde gøres bedst, hvis vi gør det sammen.

En evig forandring

En læringsinstitution er altid i bevægelse. Det er den, fordi det omkringliggende samfund ændrer sig, elevsammensætningen ændrer sig, personalegruppen ændrer sig og kravene til både elever og medarbejdere ændrer sig. Samtidig fremkommer der hele tiden nye undersøgelser og forskningsresultater, der afdækker nye opgaver, muligheder og udfordringer i den danske folkeskole, som hver enkelt skole må forholde sig til og forsøge at håndtere og bidrage til løsningen af.

Godt begyndt er halvt fuldendt

Vi hjælper danske skoler med at skabe et validt og kvalificeret grundlag, når en forandring skal gennemføres, uanset om der er tale om en skole der er på vej til at blive bygget, eller en skole der allerede er i funktion. Det gør vi bl.a. ved at facilitere arbejdet mod at skabe et dokumenteret, pædagogisk grundlag, der samtænker rum og læring. For de fysiske rammer spiller en afgørende rolle for elevernes læring og trivsel, da rummene både påvirker os kropsligt, følelsesmæssigt og kognitivt. Så at udvikle sin praksis er også at udvikle sine rum, hvori denne praksis er tænkt til at skulle foregå.

Det er en alment kendt sandhed, at en grundig forberedelse af en forstående forandring og implementering af ny praksis forbedrer chancerne for at lykkedes. Derfor er udviklingen af et pædagogisk program, et godt sted at starte. Samtidig kan det være med til at fastholde et ligeligt fokus på didaktik og pædagogik og på skolens rum og rammer. Vi ser nogle gange, at man forsøger at udvikle en pædagogisk praksis men glemmer, at det kan stille andre krav til de fysiske rammer, eller omvendt foretager ændringer i skolens indretning uden at være afklaret omkring, hvad det er disse forandringer skal bidrage til i et lærings- og trivselsperspektiv.

Et er at finde ud af hvad vi som skole skal implementere, noget andet er hvordan det så skal gøres. I vores co-creationprocesser, stilladserer vi personalet og ledelsens arbejde, i at nå til enighed om, hvordan de erklærede mål kan nås.

En god måde at påbegynde arbejdet med udarbejdelsen af et pædagogisk program, er et stort kick-off, hvor hele skolens personalegruppe deltager. Her er vi sammen med Egholmskolen, hvor vi lagde ud i den store sal på kunstmuseet Arken.

Co-creation og samskabende processer

Gennem strukturerede brugerprocesser og efterfølgende analyser kan vi sammen med skolens personale definere en række principper for både form og indhold, som skolen kan planlægge og udvikle deres praksis på baggrund af. Pointen med at involvere alle skolens medarbejdere og ledelse, er at få skabt et fælles sprog og en fælles forståelse af, hvor vi skal hen og hvordan vi skal komme det. En anden vigtig pointe med at designe og dokumentere et fælles, pædagogisk grundlag er en sikring af, at de tanker der er blevet tænkt og det arbejde, der er blevet gjort, ikke går tabt igen. For virkeligheden er den, at de mennesker, der arbejder på en skole, ikke er en fast og statisk størrelse. Udskiftning i personale- eller i ledelsesgruppen kan opleves som en udfordring, i forhold til at fastholde både visionen og implementeringen af nye tiltag og forandringer. Derfor er det essentielt, at forankringen er bredt funderet og samtidig er nedfældet i et program, der kan agere som både drejebog og aftaleskrift for skolens lærere og pædagoger og samtidig være et værdifuldt værktøj for skolens ledelse,

To forskellige skoler, to forskellige behov

Vi har netop færdiggjort to sådanne pædagogiske programmer. Et for Stoholm skole i Viborg og et for Egholmskolen i Vallensbæk. Fælles for de to skoler er et ønske om at udvikle deres praksis og skabe en stærk sammenhæng imellem praksis og rum. Der er begge steder tale om programmer, der forholder sig til både den daglige undervisningspraksis, skolens overordnet vision og skolens rum og fysiske rammer. Sammen med fagpersonale og ledelse har vi fået kortlagt, hvor skolens medarbejdere i særlig grad oplever, at der er behov for en videre udvikling og en tydelig sammenhæng og på den baggrund har vi fået defineret nogle klare indsatsområder.

På Egholmskolen er dette mundet ud i tre overordnede temaer, som skolen gerne vil basere deres fremtidige praksis på. ”Faglige miljøer og projektbaseret læring”, ”Medbestemmelse og elevdemokrati” og ”inkluderende læringsmiljøer”. Her har fokus været på at alle i medarbejdergruppen, når til en klar enighed om hvordan undervisningen tilrettelægges og hvordan de fysiske rammer, kan støtte op om nye former for praksis.

På Stoholm skole har udviklingen af det pædagogiske grundlag i særlig grad været orienteret omkring, hvordan skolen kan skabe stærkere synergier mellem skolen og lokalområdet, hvor brugerne har arbejdet med at kortlægge hvilke muligheder rum og funktioner kan skabe i forhold til lokale foreninger, idrætsfaciliteter og byen som helhed. Og der har været fokus på at skabe synergier internt i skolen og på tværs af årgange, fag mv. Der har med andre ord været fokus på en optimering af skolens kvadratmeter henimod at gøre dem attraktive både for  skolens primære brugere (lærere og elever), og samtidig bringe lokalmiljøet i spil gennem et styrket samarbejde.

Gør noget svært lidt lettere

En hver forandringsproces er svær, og uanset hvor motiverede er vi for at forbedre og udvikle vores skole, vil det stille krav til hver enkelt og til skolens personale som helhed. Et gennemarbejdet pædagogisk program, kan spille en vigtig rolle i denne forandringsproces ved at hjælpe alle til at forstå, hvor vi er på vej hen, og give alle en tryghed i, at vi arbejder i samme retning og derved kan støtte hinanden i arbejdet.

Et pædagogisk program er også et inspirationskatalog for både personale og ledelse. Et dokument man hele tiden kan vende tilbage til og inspireres af, når først udviklingen er gået i gang.